• Регистрација
О Д Л У К A ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
уторак, 13 март 2012 19:40На основу члана 25. став 1. тачка 2. Закона о цивилној заштити (,,Службени гласник РС'', број 26/02) и члана 46. став 1. алинеја 9. Статута Општине Калиновик (,,Службени гласник општине Калиновик'', број 6/08-пречишћен текст),Начелник општине Калиновик, доноси                    

О Д Л У К У
о укидању  проглашеног стања природних несрећа насталих обимним падањем снијега на подручју општине Калиновик

                         Члан 1.    Утврђује се да су стечени услови за укидање проглашеног стања природних несрећа насталих обимним  падањем снијега дана 04.02.2012.године на подручју општине Калиновик,са даном 27.02.2012. године.

                         Члан 2.    Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о проглашењу ванредног стања-природних несрећа насталих појавом падавина снијега на подручју општине Калиновик, бр. 02-014-21/12 од 04. 02. 2012. год.

                         Члан 3.    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а накнадно ће се објавити у ,,Службеном гласнику општине Калиновик''.
                        

        
Број:02-014-35/12
Датум: 27.02.2012.год.ДОСТАВЉЕНО:

1.Штабу цивилне заштите Општине Калиновик,
2.Огласној табли и
3.Копија а/а.     


                                                                    НАЧЕЛНИК
                                            Милева Комленовић,с.р.

Последње ажурирано уторак, 13 март 2012 19:47
 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.