• Регистрација
Конкурс за пријем приправника ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
среда, 28 март 2012 08:12

На основу члана 124.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', број 1о1/о4, 42/о5 и 118/о5),члана 46. Статута општине Калиновик (,,Службени гласник општине Калиновик'', број 6/8-пречишћен текст), члана 16.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Општине Калиновик (,,Службени гласник општине Калиновик'', број 8/09,3/10 и 4/10) и одредби Одлуке Управног одбора Завода за запошљавање о одобравању средстава за суфинансирање зарада приправника са ВСС, број: о6-3065-1/11 од 24. 02. 2012. године,Начелник општине Калиновик, р а с п и с у ј е


Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за пријем приправника
у Aдминистративну службу Општине Калиновик


I -   У радни однос на одређено вријеме,на период од 12 мјесеци,примају се приправници   са  ВСС, и то:

1.    ВСС-дипломирани економиста.........................................................2 извршиоца,
2.    ВСС-дипломирани инж.електротехнике .........................................2 извршиоца,
3.    ВСС-дипломирани педагог................................................................2 извршиоца,
4.    ВСС-дипломирани инж. за производњу  и менаџ...........................1 извршилац,
5.    ВСС-дипломирани библиотекар ......................................................1 извршилац,
6.    ВСС-професор разредне наставе......................................................1 извршилац,
7.    ВСС-професор физичке културе......................................................1 извршилац,
8.   ВСС-професор географије.................................................................1 извршилац и
9.   ВСС-професор историје и латинског језика....................................1 извршилац.

II- Опис послова    

       Приправник се прима у радни однос ради стицања радног искуства у струци и  оспособљавања за полагање стручног испита за  самосталан рад.
       Приправнички стаж за лице са завршеном високом стручном спремом траје 12 мјесеци.  
       Након истека приправничког стажа, приправник полаже стручни испит.
       Стручно оспособљавање за самосталан рад приправника извршит ће се по Програму стручног оспособљавања приправника  Административне службе Општине Калиновик (,,Службени гласник општине Калиновик'', број 11/09).

III- Општи услови

1.    Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
2.    Да је старији од 18 година,
3.    Да има општу здравствену способност (по  окончању поступка пријема),
4.    Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у административној служби јединице локалне самоуправе,/за кандидате рођене у РС увјерење ће се прибавити службеним путем/ .

IV-Посебни услови

1.    ВСС , завршен одговарајући факултет /копија дипломе/и
2.    Без радног искуства у струци.

V-Потребна документа

Уз пријаву на оглас  кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњававању општих и посебних  услова.  
Сва документација у пријави мора бити оргинал или овјерена копија.

VI-Кандидати који испуњавају опште и посебне услове огласа  биће позвани  на улазни интервју.
О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

VII- Рок за подношење пријава

Конкурс  ће бити објављен у дневном листу ,,Глас Српске''.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс са потребном документациом подносе се на адресу: Општина Калиновик, Начелник општине, Конкурсној комисији, Карађорђева бр. 19. 71230 Калиновик.

Број: 02-120-1/12
Датум: 21.03.2012. год.
Калиновик                              НАЧЕЛНИК
                                      Милева Комленовић,с.р.

Последње ажурирано среда, 28 март 2012 08:23
 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.