• Регистрација
Јавни конкурс ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
четвртак, 17 мај 2012 12:58


На основу члана 8.Закона о министарским,владиним и другим именовањима ("Службени гласник Републике Српске",бр.41/03),члана 5.Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске",бр.68/07),члана 6.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске",бр.75/04 и 78/11), члана 31.Статута општине Калиновик („Службени гласник општине Калиновик", бр.6/08 -пречишћен текст и 1/12),члана 2.тачка А) подтачка 2. и тачке Б подтачка 2.Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање органа управљања у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Калиновик („Службени гласник општине Калиновик бр.7/11) и Одлуке о расписивању јавног конкурса бр.01-022-7/12 од 20.03.2012.године,Скупштина општине Калиновик,расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова Надзорног одбора

ЈКП"Градина" д.о.о.Калиновик и члана Управног одбора

ЈУ Туристичке организације општине Калиновик

Члан 1.

I-Расписује се јавни конкурс за избор и именовање:

1. 3 /три/ члана Надзорног одбора ЈКП „Градина"д.о.о.Калиновик,

2. 1 /једног/ члана Управног одбора ЈУ Туристичке организације општине Калиновик.

II- Опис послова

Послови чланова Надзорног одбора, као и члана Управног одбора утврђени су Законом и Статутом предузећа и установе.

III- Мандат

Чланови Надзорног одбора као и члан Управног одбора именују се на период од четири године.

IV- Статус

Актом о именовању чланови Надзорног и Управног одбора не заснивају радни однос, али за свој рад имају право на надокнаду на терет предузећа, односно установе.

V- Општи услови за кандидате

Кандидати за чланове Надзорног и члана Управног одбора морају испуњавати следеће опште услове:

1. Да су држављани РС или БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да нису отпуштани из државне службе, на било ком нивоу у БиХ, као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на упражњеним позицијама, односно да се против њих не води кривични поступак,

5. Да не служе казну затвора изречену од стране Међународног суда и да нису под оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред судом.

VI- Посебни услови и критеријуми за кандидате

1. Висока /VII степен/,виша / VI степен/ и средња стручна спрема / IV степен/,

2. Способност у обављању истих или сличних функција у претходном периоду,

3. Познавање садржаја и начина рада органа управљања.

VII- Сукоби интереса

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС /,,Службени глсник РС'', број 41/о3/.

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

VIII- Потребна документа

- биографија о кретању у служби,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се против њих не води кривични поступак,

- овјерена фотокопија дипломе,

- потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању општих услова

из подтачке 3. и 5. тачке V конкурса,

- потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса,

- увјерење о некажњавању.

Сва документа која кандидати доставе морају бити оригинали или овјерене копије.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, комисија за избор ће обавити интервју,

о чему ће кандидати бити благовдремено обавијештени.

IX- Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу ,,Фокус" и ,,Службеном гласнику РС''.

Рок за подношене пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса у наведеним јавним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично /пријемна канцеларија/ или путем поште на адресу: Општина Калиновик,Скупштини општине,Комисији за избор, Карађорђева бр. 19 Калиновик.

Број: о1-111-3/12

Датум: о4. о5. 2о12. год.

К а л и н о в и к ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јелена Мандић,с.р.

 

 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.