• Регистрација
ЈАВНИ ПОЗИВ ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
среда, 26 јун 2013 12:03


На основу члана 26. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.године (,,Службени гласник БиХ'', број, 10/12 и 18/13), чланал 7.став 2.тачка б. Закона о организацији и спровођењу пописа становништва, домаћинстава и станова 2013.године у Републици Српској (,,Службени гласник РС'', број 70/12 и 39/13), и тачке II Рјешења СО-е Калиновик о формирању пописне комисије општине Калиновик за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.године, број 01-111-20/13 од 21. 06. 2013.године, Пописна комисија општине Калиновик, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ И ПОПИСИВАЧЕ

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК

Овим Јавним позивом Пописна комисија општине Калиновик позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова општинских инструктора и пописивача у спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013.године на подручју општине Калиновик.

Заинтересовани кандидати за општинске инструкторе и пописиваче дужни су да се лично пријаве у просторијама Пописне комисије на адреси Карађорђева бр. 19 (зграда општине)канцеларија бр. 15.

Пријаве за учешће у попису ће се примати од 27. 06. до 18. 07. 2013.год. у времену од 10 до 15 сати.

Кандидат се може пријавити само за рад у својству општинског инструктора или пописивача.

ОПШТИНСКИ ИНСТРУКТОР

Обавезе у Попису: обука пописивача; обилазак терена пред Попис и провјера усаглашености скица и описа пописних кругова са стањем на терену: организација и праћења рада пописивача; преглед и контрола попуњених пописних образаца; други послови по налогу ПКЛС и државног/ентитетског инструктора.

Услови које кандидат за општинског инструктора треба да испуњава:

- Да је држављанин БиХ,

- Да има најмање 18 година на дан када аплицира(пунољетно лице),

- Да се против кандидата не води кривични поступак,

- Да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању,

- Да је по могућности становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове општинског инструктора,

- Да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао,

- Да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада.

Спискови кандидата који су изабрани за инструктажу биће објављени најкасније до

25.августа 2013.године у просторијама општине Калиновик-Пописне комисије и weб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговини.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25.до 30.августа Пописној комисији општине поднесу копије следећих докумената(уз достављање на увид оригиналних докумената):личне карте, дипломе, увјерење Завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост), индекса (за студенте), доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за општинске инструкторе пролазе петодневну инструктажу у периоду од 06. до 10. Септембра и након одслушане инструктаже(обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству општинског инструктора или распоређују као резерва.

ПОПИСИВАЧИ

Задаци пописивача у попису:обилазак терена пред Попис, пописивање ,,од врата до врата'' и други послови по налогу општинског инструктора и Пописне комисије. Пописивачи морају у двије седмице пописати све јединице Пописа(становнике, домаћинства и станове). Пописивање на терену траје од 1.до 15.октобра 2013.године (укључује суботе и недеље)од јутра до навече, па је нужан предуслов да је кандидат за пописивача у том периоду нема пословних (школских обавеза, јер се од пописивача очекује пуни дневни ангажман.

Услови које кандидат пописивача треба да испуњава:

- Да је држављанин БиХ,

- Да има најмање 18 година на дан када аплицира (пунољетно лице),

- Да се против кандидата не води кривични поступак

- Да има стечено најмање средње образовање,

- Да је (по могућности становник насељеног мјеста или општине у којој ће обављати послове пописивача,

- Да има читак рукопис,

- Да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао,

- Да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада.

Листа кандидата који буду изабрани за инструктажу биће објављена најкасније до

25.августа 2013.године у просторијама Пописне комисије општине Калиновик и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговини.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25.до 30.августа Пописној комисији општине поднесу копије следећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): Личне карте, Дипломе, Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост), Индекса(за студенте), Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за пописиваче пролазе петодневну инструктажу у периоду од 16.до 20.септембра и након одслушане инструктаже (обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству пописивача или распоређују као резерва.

НАПОМЕНА: Сви кандидати за општинске инструкторе или пописиваче који задовољавају наведене услове из Јавног позива требају понијети личну карту и хемијску оловку ради попуњавања пријаве о учешћу у Попису. Кандидат својим потписом јамчи истинитост података наведених у Пријави .Уколико се утврди да подаци нису тачни, кандидат неће ући у избор за општинског инструктора или пописивача, односно искључује се из даљих активности Пописа.

Кандидати који буду обављали послове општинског инструктора и пописивача остварују накнаду (зависно од ангажмана) која ће бити накнадно прописана.

Број: 01-064-11/13

Датум: 25. 06. 2013.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ Mилинко Лаловић,с.р.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Ђорђе Сладоје,с.р.

Последње ажурирано среда, 26 јун 2013 14:40
 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.