• Регистрација
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
понедељак, 30 новембар 2015 12:35

alt

На основу члана 17. Закона о студентском стандарду /,,Службени гласник Републике Српске'', број 34/08), члана 59. Статута општине Калиновик /,,Службени гласник општине Калиновик'', број 8/14) и члана 17. Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Калиновик („Службени гласник општине Калиновик",бр.11/14), Начелник општине Калиновик, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија за академску-школску 2015/16 годину

из буџета општине Калиновик

 

I-ОПШТИ УСЛОВИ

За додјелу стипендија студентима и средњошколцима са подручја општине Калиновик, су:

  1. Да је пребивалиште студента и средњошколца пријављено на подручју 

Општине Калиновик најкраће 6 мјесеци до дана расписивања конкурса, 

  1. За студенте прве године

-      студенти породице погинулог борца ВРС,  студенти породице РВИ од 

прве до четврте категорије и студенти породица ЦЖР,

- студенти породице без једног или оба родитеља,

- студенти породица са четворо или више дјеце од којих је двоје на редовном 

школовању,

- студенти породица са троје  или више дјеце на редовном школовању,

      -     студенту-ђаку генерације из претходне школске године Гимназије Калиновик,

3.   да су талентовани студенти друге  и виших  година  са просјеком оцјена 8,00 и више ,те

остали студенти друге  и виших година студија,

4.   да нису обнављали ниједну годину студија,

5.   да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,

6.   да су редовни студенти првог циклуса студија студијских програма 

високошколских  установа које се финансирају из буџета РС, Федерације БиХ, Републике Србије и Републике Црне Горе,  

7.   Да студенти првог циклуса студија нису старији од 25 односно 27 година,

8.   Ученици другог и виших разреда средњих школа из породица погинулих 

бораца ВРС, породице РВИ од прве до четврте категорије и породицa без једног или оба родитеља.

 

II-ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За додјелу стипендија студентима и средњошколцима су:

- за успјешне талентоване студенте друге и виших година, положени испит из 

претходних година са најмањом просјечном оцјеном од 8,оо и више,

- одличан успјех средњошколцима из тачке I-8.у претходној школској години.

 

            III-ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати који конкуришу уз пријаву на конкурс дужни су доставити сљедећа документа /оригинали или овјерене копије/:

  1. Извод из матичне књиге гођених,
  2. Увјерење о пребивалишту кандидата на подручју општине  из тачке I-1. 

општих услова,

  1. увјерење о уписној години студија, положеним испитима и просјеком 

оцјена,континуитету студија студенти из тачке I- 3, диплома о завршеној средњој школи, студент из тачке I- 2. 

  1. Овјерена изјава да не прима стипендију од других јавних извора 

финансирања,

  1. Увјерење о признатом статусу /студенти из категорије ППБ, РВИ од прве 

до четврте категорије и студенти из породица ЦЖР,

6.   Извод из матичних књига умрлих за студенте и средњошколце без једног или оба родитеља,

7.   Фотокопију текућег рачуна студента-родитеља средњошколца,

8.   Кућна листа и 

9.   Докази о примањима чланова домаћинства студента:

 -   Увјерење о просјеку плата за шест задњих мјесеци /запослени/,

 -   Увјерење о просјеку пензија за шест задњих  мјесеци /пензионери/,

 -   Увјерење о незапослености /Биро рада/. 

     10.  Прошлогодишњи стипендисти општине Калиновик,студенти који имају континуитет

студија /нису обнављали ни једну годину/ и средњошколци, 

који испуњавају услове за продужење стипендирања уз пријаву на конкурс прилажу:

- Студенти:

- увјерење о упису наредне  године, положеним испитима са просјеком оцјена  

и овјерену изјаву да не примају стипендију  из других јавних извора,

- Средњошколци:

- Увјерење о уписаном разреду и копију свједочанства за претходну годину и изјаву да не примају стипендију из других јавних извора. 

 

IV-АДРЕСА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом са обавезном назнаком Конкурс – стипендије,

могу се доставити непосредно у пријемну канцеларију или поштом на адресу Општина Калиновик,

Начелник општине, Општинска управа, Конкурсној комисији,

Карађорђева бр. 37, 71230 Калиновик.Образац пријаве и образац изјаве могу се добити у пријемној канцеларији Општинске управе.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на Web.страници општине   и на огласној табли општине. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Број: 02-67-44/15

Датум: 27.11.2015. год.

 

ДОСТАВЉЕНО:

1.Web старници општине и 

2.Огласним плочама општине.

 

 

                                                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК

                                                                                                                                                  Милева Комленовић,с.р.

 

 

 

 

Последње ажурирано уторак, 01 децембар 2015 21:45
 
Copyright © 2018. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.