• Регистрација
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПДФ Штампа Ел. пошта


Милева Комленовић, начелник општине

   Рођена 14.07.1967. године у Луком, општина Калиновик. Основну и средњу школу  завршила је у Калиновику, a дипломирала је на Правном факултету Универзитета Источно Сарајево 2000.године. У општини Калиновик, запослена од 1998.године. Радила је на управно- правним пословима и као секретар Секретаријата за послове опште управе.
Функцију замјеника начелника општине,обављала је од 2004. до 2008. године, a oд 2008. године обавља функцију начелника општине Калиновик. На протеклим локалним изборима одржаним 2012. године поново је изабрана за начелника општине. Удата је и има три кћерке. 
Kандидат  СНСД –а.

   Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти у општини и руководи Општинском административном службом.Начелника општине бирају грађани непосредно на локалним изборима, на мандат од четири године.
Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине,њених права и обавеза,
 • проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуке о оснивању општинске административне службе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује  његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих тијела,
 • даје сагласност на статуре и друга општа акта предузећа и установа чији је општина оснивач,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави  од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан уставу или закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске администативне службе, уколико за рјешавање нису надлежни  републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом општине,
 • обавља и друге послове утврђене законом, као и друге послове које му повјери Скупштина општине.

Контакт

 

Замјеник начелника

 

Сладоје Радомир, замјеник начелника

Рођен 25.02.1960. године у Калиновику. Основну школу и Гимназију завршио у Калиновику. Од 2000. године био је одборник  СНСД- у Скупштини општине Калиновик. Функцију замјеника начелника обавља од 2008. године. Ожењен, отац три кћерке.

Начелника општине замјењује замјеник начелника у складу са законом.
Замјеника начелника бира Скупштина општине, на приједлог начелника, у поступку предвидјеном Статутом  и  пословником Скупштине општине. 
Замјеник начелника извршава дужности које му повјери  начелник општине.

Контакт

 
Copyright © 2019. kalinovik. Designed by MATRIX COPMUTERS

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.